รหัสนักศึกษา :   Label ชื่อ - สกุล :   Label
สถานะนักศึกษา :   Label สถานะอนุมัติจบการศึกษา :   Label
วันที่สำเร็จการศึกษา :   Label อาจารย์ที่ปรึกษา   Label
 

รหัสนักศึกษา 11 หลัก

ค้นหาจากรหัสสมัคร
 รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลสาขาคณะEmail
1 63121880001 นางสาววิจิตรา สำราญ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ wijittra.sam@vru.ac.th
2 63121880002 นางสาวเบญญาภา วงศ์ศคำ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ benyapa.vong@vru.ac.th
3 63121880003 นางสาวพรนัชชา ทัศนัย การประถมศึกษา ครุศาสตร์ pornnatcha.that@vru.ac.th
4 63121880004 นางสาวแพรวา พัฒนโชติ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ phraewa.phat@vru.ac.th
5 63121880005 นางสาวทัศนวรรณ ประจงตุ้ม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ thasanawan.pra@vru.ac.th
6 63121880006 นางสาวจุรีรัตน์ เพชรจิตต์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ jureerat.phet@vru.ac.th
7 63121880007 นางสาวยุพาพิน เศษบุญ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
8 63121880008 นางสาววรรณลักษณ์ ยุทธนา การประถมศึกษา ครุศาสตร์ wannalak.yut@vru.ac.th
9 63121880009 นางสาวธิติรัตน์ พุทธา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
10 63121880010 นางสาวศศิกานต์ สร้อยสำราญ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
11 63121880011 นางสาววาสนา สตะจิตร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
12 63121880012 นางสาวณัฐธวิภา เข็มพันธ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
13 63121880013 นางสาวณัชฐิดา ตรีสุทธิตรา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
14 63121880014 นางสาววิภาวดี โพธิ์สง่า การประถมศึกษา ครุศาสตร์ wipawadee.po@vru.ac.th
15 63121880015 นายนิรมิต สีนา การประถมศึกษา ครุศาสตร์ niramit.see@vru.ac.th
16 63121880016 นางสาวศิริกานต์ อัมวัฒน์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
17 63121880017 นางสาวปัทธมวดี ประสมศิลป์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ patthamawadi.pra@vru.ac.th
18 63121880018 นางสาวรัตติกานต์ สาโสดา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
19 63121880019 นางสาวภัทราพร ทรัพย์วัฒน์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
20 63121880020 นางสาวรัชฎาพร เชิดทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ ratchadaporn.cherd@vru.ac.th
21 63121880021 นางสาวเสาร์วิตรี สุขสถาน การประถมศึกษา ครุศาสตร์ saovitree.sook@vru.ac.th
22 63121880022 นางสาวเมธิชา เจริญพร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
23 63121880023 นางสาวชนัฐตา กำจัดภัย การประถมศึกษา ครุศาสตร์ chanatta.kam@vru.ac.th
24 63121880024 นางสาวชุติกาญจน์ คงทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ chutikarn.kong@vru.ac.th
25 63121880025 นางสาวภัทรี ชาวบ้านกร่าง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ pattaree.chao@vru.ac.th
26 63121880026 นางสาวกาญจนา พูลศิลป์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ kanjana.phun@vru.ac.th
27 63121880027 นายฐิติพงศ์ นาคคำ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ thitipong.nak@vru.ac.th
28 63121880028 นางสาวนภาจรี หล่อสุวรรณ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
29 63121880029 นางสาวอารยา ชัยสิทธิโยธิน การประถมศึกษา ครุศาสตร์ araya.chai@vru.ac.th
30 63121880030 นางสาวสุณีพร คงชะนะ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
31 63121880031 นางสาวน้ำฝน โพธิ์งาม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ namfon.pho@vru.ac.th
32 63121880032 นางสาวพรวิมล เรืองชนะ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
33 63121880033 นางสาวปรียาภัทร สังเทียม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ priyaphat.sang@vru.ac.th
34 63121880034 นางสาวอโณมา วิเศษทรัพย์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ anoma.wi@vru.ac.th
35 63121880035 นางสาววันวิสา ศรีวิเชียร การประถมศึกษา ครุศาสตร์ wanwisa.sri@vru.ac.th
36 63121880036 นางสาวสุธิดา ผลจันทร์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ suthida.phon@vru.ac.th
37 63121880037 นายอานนท์ สอนแสง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ anon.son@vru.ac.th
38 63121880038 นางสาวณัฐกานต์ ทองย้อย การประถมศึกษา ครุศาสตร์ nuttakarn.thong@vru.ac.th
39 63121880039 นางสาวพรทิพย์ ขวัญสุข การประถมศึกษา ครุศาสตร์
40 63121880040 นายสหรัฐ เเก้วทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
41 63121880041 นางสาวสุทธิดา คนขยัน การประถมศึกษา ครุศาสตร์
42 63121880042 นางสาวรุ่งนภา ขยันวิจิตร การประถมศึกษา ครุศาสตร์ rungnapha.kha@vru.ac.th
43 63121880043 นางสาวกฤติยาภรณ์ ขุมทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ krittiyaporn.koom@vru.ac.th
44 63121880044 นางสาวนันทกานต์ กริ่มใจ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ nantakan.kim@vru.ac.th
45 63121880045 นางสาวอวัสดา เหลาทองกุล การประถมศึกษา ครุศาสตร์ awassada.lao@vru.ac.th
46 63121880046 นางสาวสุวินญา กุลกั้ง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ suvinya.kal@vru.ac.th
47 63121880047 นางสาวฐิตาภรณ์ พิมพ์กลาง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ thitaporn.pim@vru.ac.th
48 63121880048 นายดนัยฤทธิ์ ศิริเรือง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
49 63121880049 นายธราดล เทียมอุบล การประถมศึกษา ครุศาสตร์ tharadon.thiam@vru.ac.th
50 63121880050 นางสาวรัชดาภรณ์ รอดย้อย การประถมศึกษา ครุศาสตร์ ratchadaporn.rod@vru.ac.th
51 63121880051 นางสาวปภาวรินทร์ สีตาลแก่ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ paphawarin.si@vru.ac.th
52 63121880052 นางสาววรรณษา บุญไชย การประถมศึกษา ครุศาสตร์ wannasa.boon@vru.ac.th
53 63121880053 นางสาวสุภาพร คำทุม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ supaporn.kham@vru.ac.th
54 63121880054 นางสาววิไลวรรณ เหลือสิงห์กุล การประถมศึกษา ครุศาสตร์ wilaiwan.luea@vru.ac.th
55 63121880055 นางสาวนพเกล้า เพ็งทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ nophakao.pheng@vru.ac.th
56 63121880056 นางสาวสุมิตรา คำเชิด การประถมศึกษา ครุศาสตร์ sumitta.kham@vru.ac.th
57 63121880057 นางสาววรรณพร บรรเทิง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
58 63121880058 นางสาวปัณฑิตา อู่แก้ว การประถมศึกษา ครุศาสตร์
59 63121880059 นางสาวมาริสา กลับทวี การประถมศึกษา ครุศาสตร์ marisa.glub@vru.ac.th
60 63121880060 นางสาวยุพเรศ ชัยรัมย์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ yupphares.chai@vru.ac.th
61 63121880061 นางสาวชฎารัตน์ ท้วมไทย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
62 63121880062 นายธนบดี ขอจิตต์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
63 63121880063 นายธฤต มีบุญล้ำ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
64 63121880064 นางสาวสุวรรณี ภูมิเสมอ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
65 63121860001 นางสาวภาวินี บาดกระโทก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ pawinee.bad@vru.ac.th
66 63121860002 นางสาวพัชชา พรหมทา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
67 63121860003 นางสาวจันทรฉาย อยู่เกตุ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ janchai.u@vru.ac.th
68 63121860004 นางสาวอาทิตยา สัมมากิจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ atitaya.sam@vru.ac.th
69 63121860005 นางสาวชณัญญา เดชสุภา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
70 63121860006 นางสาวอัญชลีพร วงสาโท การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ anchleeporn.wong@vru.ac.th
71 63121860007 นางสาวกุลภรณ์ เพ็ชรใจศักดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ kullaporn.pet@vru.ac.th
72 63121860008 นางสาวชลิดา หนุนกิ่ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
73 63121860009 นางสาวณิชา อุฒาธรรม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ nicha.u@vru.ac.th
74 63121860010 นางสาวลภัสรดา จิตรีปลื้ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ lapasrada.jit@vru.ac.th
75 63121860011 นางสาวสุศิรา ใจสมบุญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ susira.jai@vru.ac.th
76 63121860012 นางสาวลลิตภัทร วงษ์พันธุ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
77 63121860013 นางสาวมนัสวี วรปัญญา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ manatsawi.wo@vru.ac.th
78 63121860014 นางสาวฟิตเราะห์ สาแมบากอ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ fitroh.sa@vru.ac.th
79 63121860015 นางสาวอรวรรณ กั้วประดับ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ orawan.kua@vru.ac.th
80 63121860016 นางสาวกฤตพร เดชพุ่ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ kritaporn.dech@vru.ac.th
81 63121860017 นางสาวธนภรณ์ เขียวจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ thanaporn.khiaochan@vru.ac.th
82 63121860018 นางสาวพิชชาพร ไทยแท้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ phitchaporn.thai@vru.ac.th
83 63121860019 นางสาวชุติกาญจน์ ประภัยภักดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ chutikarn.pra@vru.ac.th
84 63121860020 นางสาวกัญญารัตน์ เตชะดี