รหัสนักศึกษา :   Label ชื่อ - สกุล :   Label
สถานะนักศึกษา :   Label สถานะอนุมัติจบการศึกษา :   Label
วันที่สำเร็จการศึกษา :   Label อาจารย์ที่ปรึกษา   Label
 

รหัสนักศึกษา 11 หลัก

ค้นหาจากรหัสสมัคร
 รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลสาขาคณะ
1 63121880001 นางสาววิจิตรา สำราญ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
2 63121880002 นางสาวเบญญาภา วงศ์ศคำ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
3 63121880003 นางสาวพรนัชชา ทัศนัย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
4 63121880004 นางสาวแพรวา พัฒนโชติ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
5 63121880005 นางสาวทัศนวรรณ ประจงตุ้ม การประถมศึกษา ครุศาสตร์
6 63121880006 นางสาวจุรีรัตน์ เพชรจิตต์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
7 63121880007 นางสาวยุพาพิน เศษบุญ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
8 63121880008 นางสาววรรณลักษณ์ ยุทธนา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
9 63121880008 นางสาววรรณลักษณ์ ยุทธนา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
10 63121880008 นางสาววรรณลักษณ์ ยุทธนา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
11 63121880009 นางสาวธิติรัตน์ พุทธา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
12 63121880010 นางสาวศศิกานต์ สร้อยสำราญ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
13 63121880011 นางสาววาสนา สตะจิตร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
14 63121880012 นางสาวณัฐธวิภา เข็มพันธ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
15 63121880013 นางสาวณัชฐิดา ตรีสุทธิตรา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
16 63121880014 นางสาววิภาวดี โพธิ์สง่า การประถมศึกษา ครุศาสตร์
17 63121880015 นายนิรมิต สีนา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
18 63121880016 นางสาวศิริกานต์ อัมวัฒน์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
19 63121880017 นางสาวปัทธมวดี ประสมศิลป์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
20 63121880018 นางสาวรัตติกานต์ สาโสดา การประถมศึกษา ครุศาสตร์
21 63121880019 นางสาวภัทราพร ทรัพย์วัฒน์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
22 63121880020 นางสาวรัชฎาพร เชิดทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
23 63121880020 นางสาวรัชฎาพร เชิดทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
24 63121880020 นางสาวรัชฎาพร เชิดทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
25 63121880021 นางสาวเสาร์วิตรี สุขสถาน การประถมศึกษา ครุศาสตร์
26 63121880022 นางสาวเมธิชา เจริญพร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
27 63121880023 นางสาวชนัฐตา กำจัดภัย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
28 63121880024 นางสาวชุติกาญจน์ คงทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
29 63121880025 นางสาวภัทรี ชาวบ้านกร่าง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
30 63121880026 นางสาวกาญจนา พูลศิลป์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
31 63121880027 นายฐิติพงศ์ นาคคำ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
32 63121880028 นางสาวนภาจรี หล่อสุวรรณ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
33 63121880029 นางสาวอารยา ชัยสิทธิโยธิน การประถมศึกษา ครุศาสตร์
34 63121880030 นางสาวสุณีพร คงชะนะ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
35 63121880031 นางสาวน้ำฝน โพธิ์งาม การประถมศึกษา ครุศาสตร์
36 63121880032 นางสาวพรวิมล เรืองชนะ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
37 63121880033 นางสาวปรียาภัทร สังเทียม การประถมศึกษา ครุศาสตร์
38 63121880034 นางสาวอโณมา วิเศษทรัพย์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
39 63121880035 นางสาววันวิสา ศรีวิเชียร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
40 63121880036 นางสาวสุธิดา ผลจันทร์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
41 63121880037 นายอานนท์ สอนแสง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
42 63121880038 นางสาวณัฐกานต์ ทองย้อย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
43 63121880039 นางสาวพรทิพย์ ขวัญสุข การประถมศึกษา ครุศาสตร์
44 63121880040 นายสหรัฐ เเก้วทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
45 63121880041 นางสาวสุทธิดา คนขยัน การประถมศึกษา ครุศาสตร์
46 63121880042 นางสาวรุ่งนภา ขยันวิจิตร การประถมศึกษา ครุศาสตร์
47 63121880043 นางสาวกฤติยาภรณ์ ขุมทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
48 63121880044 นางสาวนันทกานต์ กริ่มใจ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
49 63121880045 นางสาวอวัสดา เหลาทองกุล การประถมศึกษา ครุศาสตร์
50 63121880046 นางสาวสุวินญา กุลกั้ง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
51 63121880047 นางสาวฐิตาภรณ์ พิมพ์กลาง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
52 63121880048 นายดนัยฤทธิ์ ศิริเรือง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
53 63121880049 นายธราดล เทียมอุบล การประถมศึกษา ครุศาสตร์
54 63121880050 นางสาวรัชดาภรณ์ รอดย้อย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
55 63121880051 นางสาวปภาวรินทร์ สีตาลแก่ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
56 63121880052 นางสาววรรณษา บุญไชย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
57 63121880053 นางสาวสุภาพร คำทุม การประถมศึกษา ครุศาสตร์
58 63121880054 นางสาววิไลวรรณ เหลือสิงห์กุล การประถมศึกษา ครุศาสตร์
59 63121880055 นางสาวนพเกล้า เพ็งทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
60 63121880056 นางสาวสุมิตรา คำเชิด การประถมศึกษา ครุศาสตร์
61 63121880057 นางสาววรรณพร บรรเทิง การประถมศึกษา ครุศาสตร์
62 63121880058 นางสาวปัณฑิตา อู่แก้ว การประถมศึกษา ครุศาสตร์
63 63121880059 นางสาวมาริสา กลับทวี การประถมศึกษา ครุศาสตร์
64 63121880060 นางสาวยุพเรศ ชัยรัมย์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
65 63121880061 นางสาวชฎารัตน์ ท้วมไทย การประถมศึกษา ครุศาสตร์
66 63121880062 นายธนบดี ขอจิตต์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์
67 63121860001 นางสาวภาวินี บาดกระโทก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
68 63121860001 นางสาวภาวินี บาดกระโทก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
69 63121860001 นางสาวภาวินี บาดกระโทก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
70 63121860002 นางสาวพัชชา พรหมทา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
71 63121860003 นางสาวจันทรฉาย อยู่เกตุ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
72 63121860004 นางสาวอาทิตยา สัมมากิจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
73 63121860005 นางสาวชณัญญา เดชสุภา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
74 63121860006 นางสาวอัญชลีพร วงสาโท การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
75 63121860007 นางสาวกุลภรณ์ เพ็ชรใจศักดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
76 63121860008 นางสาวชลิดา หนุนกิ่ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
77 63121860009 นางสาวณิชา อุฒาธรรม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
78 63121860010 นางสาวลภัสรดา จิตรีปลื้ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
79 63121860011 นางสาวสุศิรา ใจสมบุญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
80 63121860012 นางสาวลลิตภัทร วงษ์พันธุ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
81 63121860013 นางสาวมนัสวี วรปัญญา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
82 63121860014 นางสาวฟิตเราะห์ สาแมบากอ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
83 63121860015 นางสาวอรวรรณ กั้วประดับ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
84 63121860016 นางสาวกฤตพร เดชพุ่ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
85 63121860017 นางสาวธนภรณ์ เขียวจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
86 63121860018 นางสาวพิชชาพร ไทยแท้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
87 63121860019 นางสาวชุติกาญจน์ ประภัยภักดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
88 63121860020 นางสาวกัญญารัตน์ เตชะดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
89 63121840001 นางสาวธัญชนก อะโนทัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
90 63121840002 นายศุภกร ศรีบุญเรือง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
91 63121840003 นายเอื้อการย์ ยิ้มแย้ม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
92 63121840004 นางสาวธัญเรศ ทับตรง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
93 63121840005 นางสาวฐิตาพร โอผล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
94 63121840006 นางสาวสุวนันท์ ทรัพย์ทึก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
95 63121840007 นางสาวอภิชชญา รักษาสุข คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
96 63121840008 นางสาววิปัศยา อุดม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
97 63121840009 นางสาวกนกวรรณ พุทธวัน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
98 63121840010 นางสาวธัญญาภรณ์ สารีสุข คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
99 63121840011 นางสาวศิวลักษ์ ประจิมนอก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
100 63121840012 นายธรรมสรณ์ ประจิต คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
101 63121840013 นางสาวคณิภา เสาะโชค คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
102 63121840013 นางสาวคณิภา เสาะโชค คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
103 63121840014 นางสาวหนึ่งฤทัย พรชัยอรรถกุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
104 63121840015 นางสาวพัชราพรรณ สุขีรัตน์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
105 63121840016 นางสาวนิภาวรรณ ศิริ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
106 63121840017 นางสาวสุดารัตน์ หรั่งนรินทร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
107 63121840018 นางสาวขวัญกมล พรหมศรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
108 63121840019 นางสาวจิดาภา บุญมานันท์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
109 63121840020 นางสาวกุลนิษฐ์ เจจือ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
110 63121840021 นางสาวศิริพร คงกระเรียน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
111 63121840022 นางสาวหิรัณยการ ฝากฝัง คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
112 63121840023 นางสาววรญา วัชรปิติดล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
113 63121840024 นางสาวกัลยานันท์ เฉิดฉาย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
114 63121840025 นางสาวมนทิราวรรณ ทันไชย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
115 63121840026 นางสาวชวันรัตน์ กุลประชา คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
116 63121840027 นายอนุรักษ์ บุญรัตน์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
117 63121840028 นางสาวณัฐณิชา บุษบรรณ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
118 63121840029 นางสาวกัลยกร เนียมศรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
119 63121320001 นายภีรายุศ วรรัตน์กุล คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
120 63121320002 นางสาวณิชมน ตั้งศรีทรัพย์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
121 63121320003 นางสาวศศิกัญญา ทองเขียว คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
122 63121320004 นางสาวภัทรา เหลี่ยมเเฉ่ง คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
123 63121320005 นางสาวปวีณา แก้วเรือง คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
124 63121320006 นายชัยสิทธิ์ กุลวงค์ คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
125 63121480001 นางสาววรกมล อาจมังกร เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
126 63121480002 นางสาวแหวนพลอย สำราญสุข เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
127 63121480003 นางสาวทรงพร กลิ่นแค เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
128 63121480004 นางสาวสุกัลยา แย้มปราศัย เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
129 63121480005 นางสาวศรีอุทัย คเชนทรพรรค เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
130 63121480006 นางสาวณัฐวรรณ อาบทอง เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
131 63121480007 นางสาวขวัญชนก สุนา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
132 63121480008 นางสาวกฤษดาพร ชัญถาวร เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
133 63121490001 นายอิทธิพล มุ่งมงคล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
134 63121490002 นางสาวธนาพร บุญเชียง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
135 63121490003 นางสาวพนัชกร มุ่งดี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
136 63121490004 นางสาววรัญญา คลังนุช ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
137 63121490005 นางสาวอนุสสรา ประจันทร์คีรี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
138 63121490006 นางสาวศศินา เขียวบุญศรี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
139 63121490007 นางสาวภานุมาส ทวีฤทธิ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
140 63121490008 นางสาวรัตนากร จารย์หมื่น ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
141 63121490009 นางสาวเมทินี จิตรีศิลป์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
142 63121490010 นางสาวจุฑารัตน์ มีถม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
143 63121490011 นายปิยวัฒน์ สิทธิโชคธรรม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
144 63121490012 นางสาวทวินันท์ จงราช ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
145 63121490013 นางสาวเมธวี สุทนต์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
146 63121490014 นางสาวกัลยณัฐ ภุมมา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
147 63121490015 นายอานนท์ เหมะสถล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
148 63121490016 นายพิธิวัฒน์ อินวกูล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
149 63121490017 นางสาวจันทราทิพย์ สุขสม ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
150 63121490018 นายทัตเทพ เดชดำรง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
151 63121490019 นางสาวชไมพร ฤทธิ์จรูญ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
152 63121490020 นางสาวศศิวิมล แตงอ่อน ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
153 63121490021 นางสาวสุณิชชากาญจน์ เขียวลาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
154 63121490022 นางสาวนิพาภรณ์ ปานทอง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
155 63121490023 นางสาวเพชรรัตน์ เตชะธนกังวาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
156 63121490024 นายณัฐชนน กมลวิบูรณ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
157 63121490025 นายธนบดี แก้วคง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
158 63121490026 นางสาวนรมน เจริญทรัพย์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
159 63121490027 นายคณากรณ์ คำอ้ายด้วง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
160 63121490028 นางสาวสุวรรณี แฟนพิมาย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
161 63121490029 นางสาวปาณิศา หาญสาริกิจ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
162 63121490030 นายชาญชล โสภากุล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์
163 63121300001 นางสาวกัลยาณี กองชนะ ภาษาจีน ครุศาสตร์
164 63121300002 นางสาวลภัสรดา จันทร์ประเสริฐ ภาษาจีน ครุศาสตร์
165 63121300003 นางสาวศศิธร เกตุกสิกรณ์ ภาษาจีน ครุศาสตร์
166 63121300004 นางสาววีรดา แก้วจันทร์ ภาษาจีน ครุศาสตร์
167 63121300005 นางสาวภาวินี มีดี ภาษาจีน ครุศาสตร์
168 63121300006 นางสาวปิยบุตร จงธนวดี ภาษาจีน ครุศาสตร์
169 63121300007 นางสาวนิษาธรณ์ คำหวล ภาษาจีน ครุศาสตร์
170 63121300008 นางสาวพัฒน์นรี เครือฟู ภาษาจีน ครุศาสตร์
171 63121300009 นายชนากานต์ ไม้จันทร์ดี ภาษาจีน ครุศาสตร์
172 63121300010 นางสาวเพ็ญฤดี เพชรรักษ์ ภาษาจีน ครุศาสตร์
173 63121300011 นางสาวธัณย์จิรา จิรวิชญ์ภัทรโชค ภาษาจีน ครุศาสตร์
174 63121300012 นายจิรศาสตร์ ทนทาน ภาษาจีน ครุศาสตร์
175 63121300013 นายจารุวัฒน์ ทานพงค์ ภาษาจีน ครุศาสตร์
176 63121010001 นางสาวอรณิชา คำสุข ภาษาไทย ครุศาสตร์
177 63121010002 นายสุพจน์ วงศ์บัณฑิตย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
178 63121010003 นางสาวกันติชา บุญจิตร ภาษาไทย ครุศาสตร์
179 63121010004 นายธนกฤต เขียนบัณฑิตย์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
180 63121010005 นางสาวเพ็ญนภา ศิลาผอง ภาษาไทย ครุศาสตร์
181 63121010006 นางสาวธมลวรรณ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ภาษาไทย ครุศาสตร์
182 63121010007 นางสาวกุลนิภา พันธ์บน ภาษาไทย ครุศาสตร์
183 63121010008 นางสาวณิชา เชิดฉันท์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
184 63121010009 นางสาวธิติมากร พระประทุม ภาษาไทย ครุศาสตร์
185 63121010010 นางสาวพรวดี พงศ์ชาญบุญมี ภาษาไทย ครุศาสตร์
186 63121010011 นางสาวเรณุกา อยู่เป็นสุข ภาษาไทย ครุศาสตร์
187 63121010012 นางสาวน้ำฝน สุขแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์
188 63121010013 นางสาวพัณนิภา กวีพัฒน์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
189 63121010014 นายทักษิณ แก้วประเสริฐ ภาษาไทย ครุศาสตร์
190 63121010015 นางสาวขนิษฐา ชนะ ภาษาไทย ครุศาสตร์
191 63121010016 นายสุทัศน์ สิงห์แก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์
192 63121010017 นายลิปปกร เนื่องกำเหนิด ภาษาไทย ครุศาสตร์
193 63121010018 นางสาวปิยฉัตร ศรีตะลาลัย ภาษาไทย ครุศาสตร์
194 63121010019 นางสาวคุณิตา ทับทิมทอง ภาษาไทย ครุศาสตร์
195 63121010020 นางสาวนิจจารีย์ คุ้มพันธุ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
196 63121010021 นางสาวภัควลัญชญ์ แย้มสี ภาษาไทย ครุศาสตร์
197 63121010022 นางสาวพรรวะษา ดอมไธสง ภาษาไทย ครุศาสตร์
198 63121010023 นางสาวณัฐวรรณ ตวนกู ภาษาไทย ครุศาสตร์
199 63121010024 นายกษิด์เดช น้อยสกุล ภาษาไทย ครุศาสตร์
200 63121010025 นางสาวอัมพวัน พาซอและ ภาษาไทย ครุศาสตร์
201 63121010026 นางสาวอวัษฎา พูดเพราะ ภาษาไทย ครุศาสตร์
202 63121010027 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์สุวรรณ ภาษาไทย ครุศาสตร์
203 63121010028 นางสาวขวัญชนก ศรีนาท ภาษาไทย ครุศาสตร์
204 63121010029 นายอุชุกร ทองใบ ภาษาไทย ครุศาสตร์
205 63121010030 นางสาวเสาวณีย์ อินทร์ประเสริฐ ภาษาไทย ครุศาสตร์
206 63121010031 นางสาวชัชชญา โสจันทร์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
207 63121020001 นางสาวเนตรชนก พงษ์ฉาย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
208 63121020002 นางสาวสุกัญญา หาสุข ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
209 63121020003 นางสาวเพ็ญนภา ทับทิมเพชร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
210 63121020004 นางสาวพิมพ์ธิดา วัลณวัตร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
211 63121020005 นางสาวสุภาวรรณ ฉิวรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
212 63121020006 นางสาวพิชชาพร ทรัพย์เอนก ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
213 63121020007 นางสาวสุดารัตน์ ทับเพชร์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
214 63121020008 นางสาวทิพวรรณ พักน้อย ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
215 63121020009 นางสาวนีรชา สกุลสุริยะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
216 63121020010 นางสาวเพ็ญสิริรักษ์ แสงแดง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
217 63121020011 นายภัคพล อรัญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
218 63121020012 นางสาววนิดา นีระพล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
219 63121020013 นางสาวกัลยารัตน์ กามรัมย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
220 63121020014 นางสาวกัญญาพัชร สุขเจริญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
221 63121020015 นางสาวกัญญาณัฐ พลรักษา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
222 63121020016 นายทีปกร รักษาวงษ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
223 63121020017 นางสาวภัทราพร ใจบุญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
224 63121020018 นางสาวทิพย์อรุณ ฐานะ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
225 63121020019 นางสาวสุนทรี ศรีสว่าง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
226 63121020020 นางสาวจุฑามาศ กลัดหว่าง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
227 63121020021 นางสาวอาทิตย์ติญา ผิวบาง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
228 63121020022 นายนรบดี โตโล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
229 63121020023 นางสาวศศิพร เเสงทอง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
230 63121020024 นายปุณยวีร์ ใจซื่อ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
231 63121020025 นางสาวนภัสสร กลิ่นขจร ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
232 63121020026 นายบวรวิชญ์ อารยะสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
233 63121020027 นางสาวสุมิตรา แซ่โค้ว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
234 63121020028 นางสาวกิติ์สิริยา ชูทับทิม ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
235 63121020029 นางสาวสิริมา ลุนสำโรง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
236 63121020030 นางสาวจารุวรรณ ไพรัตน์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
237 63121020031 นายปัณณธร นามจุมจัง ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
238 63121810001 นางสาวภิญญดา ขำประไพ ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
239 63121810002 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์อ่อง ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
240 63121810003 นายณัฐภูมิ ทวีเงิน ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
241 63121810004 นายสมบัติ ขันธราม ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
242 63121810005 นายธาดา พรโพธิ์ ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
243 63122500001 นางสาวจีรนันท์ โม่งปราณีต เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
244 63122500002 นางสาวธริสา ล้ำเลิศ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
245 63122500003 นายสุเมธ สุรนาทพันธ์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
246 63122500004 นายฉัตรมงคล เอี่ยมสง่า เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
247 63122510001 นายธนวัฒน์ อยู่แขก เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร
248 63122510002 นายชัยพร บุญบุตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร
249 63122510003 นายธนภัทร เกษประยูร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีการเกษตร
250 63122820001 นางสาวปริชาต โคตะมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
251 63122820002 นางสาวปิยมน ทรัพย์เขต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
252 63125080001 นางสาวชนินาถ เวียงคำ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
253 63125080002 นายธีรภัทร ฉัตรทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
254 63125080003 นายกิตติพล พันธ์ประเสริฐ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
255 63125080004 นายอภิวิชญ์ ขันทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
256 63125080005 นายโยธา แฉ่งช้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
257 63125070001 นายอนุเทพ จูปรางค์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
258 63122930001 นายประทาย อุปลักษณ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
259 63122930002 นายประณต โภครักษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260 63122930003 นายสหรัฐ จั่นเพ็ชร์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
261 63122860001 นายวายุ พิมพ์ศรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
262 63123530001 นายณัฐกมล รอดบุญมา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
263 63123530002 นายนพเก้า รอตสุวรรณ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
264 63123530003 นายอริย์ธัช ธนวัตเธียรสิน จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
265 63123530004 นางสาวรัชภร สิงห์ปี จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
266 63123530005 นางสาวนพรัตน์ เลียงนาราบ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
267 63123530006 นางสาวสุธาสินี ธรรมภาคา จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
268 63123530007 นางสาวกัณฐิกา ธัญญเจริญ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
269 63123530008 นายจิตตพล วงษ์พรม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
270 63123530009 นายอรรถพล กลัดงาม จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
271 63123530010 นางสาววันฤดี คงการุณ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
272 63123530011 นางสาวนภัทร ปรีชาศิลป์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
273 63123530012 นางสาวรัตนวลี ไชยชมพู จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
274 63123530013 นางสาวรุจรวี ตรีสุทธิ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
275 63123530014 นางสาวมนัสวี เอี่ยมมี จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
276 63123530015 นางสาวลำไพร อุดถัง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
277 63123530016 นายสรณ์สิริ อุปจันทร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
278 63123530017 นางสาวสุดารัตน์ สวัสดิภูมิ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
279 63121090001 นายจิรวัฒน์ เอี่ยมศรี ดุริยางคศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
280 63121090002 นายปิยวัช เมธาวรากุล ดุริยางคศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
281 63121090003 นางสาวกรวลัย แซ่ฮ้อ ดุริยางคศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
282 63121090004 นายพรเทพ กาซาว ดุริยางคศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
283 63121090005 นายวิทวัส ปิ่นกุมภีร์ ดุริยางคศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
284 63120100001 นางสาววรรณลิษา ไวยจินดา ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
285 63120100002 นายยุทธนา ยิ่งสมบัติ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
286 63120100003 นางสาววิพาวี ผดุงกมล ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
287 63120100004 นายชนสรณ์ กลีบเมฆ ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
288 63123580001 นางสาวชนิดาภา มุขทอง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
289 63123580002 นายธนวุฒิ นิลมณี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
290 63123580003 นางสาวสุภัชราภรณ์ มั่งจิตร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
291 63123580004 นายภราดร ใจคำ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
292 63123560001 นางสาวพนิดา พัชรบวรพงศ์ ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
293 63123560002 นางสาวปัณจพร แสงสุข ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
294 63123020001 นายเพ็ญพัฒน์พงษ์ ศรีจันทรามาศ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 63123020002 นางสาวณิชากร ภูน้ำใส ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
296 63123020003 นางสาววศินี ศรัญย์กุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
297 63123020004 นางสาวอรวรรณ พรหมฉิมพลี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
298 63123020005 นางสาวพรพรรณ ดีโท ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
299 63123020006 นายณัฐดนัย สังข์ทิพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
300 63123020007 นางสาวสมฤดี อรรถาโภชน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
301 63123020008 นางสาวนริศรา เหมาเหมาะดี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
302 63123020009 นางสาวกวิสรา ปาจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
303 63123020010 นางสาววาทินี คงกระพันธ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
304 63123020011 นางสาววิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
305 63123330001 นางสาวกวิสรา ฉายลักษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
306 63123330002 นางสาวโชติกา พึงสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
307 63123330003 นายภาคภูมิ เอื้อเฟื้อ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
308 63123330004 นางสาวธัญทิพย์ พรมมา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
309 63123330005 นางสาวศศิลักษณ์ ใบกุหลาบ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
310 63123330006 นายกิตติภพ พรมศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
311 63123330007 นายกานต์ ไผ่ดม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
312 63123330008 นางสาวปภาวี แม่นปืน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
313 63123330009 นางสาวทิพย์สุดา ดวนสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
314 63123330010 นางสาวจุฑามาส สายพิณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
315 63123330011 นางสาวภัทรวดี เกิดเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
316 63123330012 นายปฏิพัทธ์ หร่ายสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
317 63123330013 นายพูลทรัพย์ พัฒนะเผ่าพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
318 63123330014 นางสาวสุชาดา ปานประไพ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
319 63123330015 นายณัฐชนน ต้นมาลี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
320 63123330016 นางสาวจิรากรณ์ มาลัยทอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
321 63123330017 นางสาวเมทิณี คำรอด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
322 63123330018 นายพันธกานต์ ผิวจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
323 63123330019 นางสาวสุพรรษา ชื่นไทย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
324 63123570001 นางสาวปิยะเนตร สุวรรณศรี ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
325 63123570002 นางสาวอภิญญา ผานามอญ ศิลปะการแสดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
326 63124660001 นายขจรศักดิ์ ช้างนิล สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
327 63124660002 นายธนภัทร รัตนะ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
328 63124660003 นางสาวรัชนีกร ภู่ศรี สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
329 63124660004 นางสาวศรัณยรัตน์ ตู้ทองคำ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
330 63124660005 นางสาวณีรนุช จาดสุวรรณ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
331 63123590001 นางสาวอรพรรณ ทาสร้าง สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
332 63123390001 นางสาวเนตรนภาพร เกิดขำ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
333 63123390002 นางสาวอณุภา เรืองบุญสุข การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
334 63123390003 นางสาวไอราวัณ ผลขำทอง การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
335 63123390004 นางสาวศิริรัตน์ ประรัมย์ การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ
336 63123180001 นายวริศ มณีโชติ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
337 63123180002 นายอธิบดี อ่องสมบูรณ์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
338 63123180003 นายอินทัช โตวิทยาการ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
339 63123180004 นายณัฐวุฒิ สอนมาสย์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
340 63123180005 นายชนะพงค์ กลิ่นกลอย การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
341 63123180006 นายธนทัต เนาว์นิเวศน์ การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
342 63123630001 นายธนากร ไชยมงคล การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ
343 63123630002 นายพีรภัทร์ จอมดวง การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ
344 63123470001 นางสาวพลอย กู่คำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
345 63123470002 นายภควัฒน์ คงสินชัย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
346 63123470003 นางสาวกรพินธ์ แสงทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
347 63123470004 นางสาวพันธ์ทิพย์ คล้ายเผือก การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
348 63123470005 นางสาวนนทิยา แพรอ่อน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
349 63123470006 นางสาวธิดาพร สวนสิน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
350 63123470007 นายธีร์ธนารัตน์ นึกเจริญ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
351 63123470008 นางสาวศศิธร แก้วพันมา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
352 63123470009 นางสาวพรรณษา สร้อยเกลียว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
353 63123470010 นางสาวเนตรนภา หอมเทศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
354 63123470011 นายสิรภพ มูฮำหมัด การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
355 63123470012 นายสุคนธ์ ปานกล่ำ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
356 63123470013 นายอัครพล จันทร์แจ่มใส การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
357 63123470014 นางสาวกนกวรรณ ปันทะวาย การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
358 63123470015 นางสาวปิยธิดา อัจมาจา อินทรานพุธทรา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
359 63123470016 นายกรกฎ มีประวัติ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
360 63123220001 นางสาวภาพิมล คุ้มนุ้ย การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ
361 63123220002 นายครรชิต นุ่มยิ้ม การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ
362 63123220003 นางสาวสุภนิดา ขันติกลม การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด วิทยาการจัดการ
363 63123230001 นางสาวชุติกาญจน์ จันเกิด การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
364 63123230002 นางสาวปาริสา จงเจริญ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
365 63123230003 นางสาวพัชรพร จิตรมา การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
366 63123230004 นางสาวนฤมล หงษ์จันทร์ การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
367 63123230005 นายธาร์ม สายน้อย การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
368 63123230006 นางสาวนัฐการณ์ น้อยนิ่ม การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
369 63123230007 นางสาวจารุวรรณ บัวพก การบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
370 63123600001 นางสาวสุภิญญา ระย้าเพ็ชร์ การบัญชี วิทยาการจัดการ
371 63123600002 นางสาวทิพวรรณ ทวีกสิกรรม การบัญชี วิทยาการจัดการ
372 63123660001 นายไตรรัตน์ มธุรมน ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ
373 63123660002 นายภูริพัตร์ ลิ้มเกียรติวิวัฒน์ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ
374 63123660003 นางสาวสุกัญญา วงค์ก่องแก้ว ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ
375 63123660004 นางสาวฐิติมา นิลสุขุม ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ
376 63123150001 นายอาทิตย์ บุญลือ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
377 63123150002 นายวุฒินันท์ พันธ์นุช นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
378 63123150003 นายรณฤทธิ์ ฤทธิรณ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
379 63123150004 นางสาวทัศพร ธรรมจันทึก นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
380 63123150005 นางสาวกังสดาล พู่สำลี นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
381 63123150006 นางสาวญาณิศา ภู่ทองคำ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
382 63123350001 นายธนวัฒน์ แก้วกูล การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
383 63122680001 นายระพีพัฒน์ เหรียญทอง การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
384 63122680002 นายอภิรักษ์ พื้นผา การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
385 63122600001 นางสาวณัฐภัทร กันทา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
386 63122600002 นายปฏิภาณ งามสมจิตร คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
387 63122600003 นางสาวพิฌามนต์ สีสุ่น คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
388 63122600004 นางสาวศรุตา พรมเมืองขวา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
389 63122600005 นางสาวณีรนุช ทรัพย์ประเสริฐ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
390 63122600006 นางสาวชุติมน นาขันที คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
391 63122600007 นายเกริกชัย ใจเที่ยง คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
392 63122600008 นางสาวณัฐวดี จอกทิพย์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
393 63122600009 นางสาวนฐฌล วงษ์จุ้ย คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
394 63122470001 นางสาวรชา สุพรรณอ่วม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
395 63122470002 นายธิติพันธ์ ใบกว้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
396 63122470003 นายกวีพัฑฒ์ ทองใบบน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
397 63122470004 นายกฤษฎา มานะกรูด เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
398 63122470005 นายปรมินทร์ สินคงป้อง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
399 63122470006 นายกนกพล พุ่มน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
400 63122470007 นางสาวจริญญา ผิวพรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
401 63122470008 นางสาวกนกวรรณ จินดามัง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
402 63122390001 นายกรชนก เจริญฤทธิ์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
403 63122390002 นางสาวบัณฑิตา ใบบาง นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
404 63122390003 นางสาวกันต์กมล เหง้าพรหมมินทร์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
405 63122390004 นายณัฐวุฒิ คอยตาม นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
406 63122340001 นางสาวศศิวิมล ตันติสิริเดช นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
407 63122340002 นางสาวศุภานิช บุญม่วง นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
408 63122340003 นายสราวุฒิ ใจคง นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
409 63122340004 นางสาวนันทิกานต์ พยัฎศรี นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
410 63122340005 นายภาณุพันธ์ อินมงคล นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
411 63122370001 นางสาวทิธากร กะเต็บหมัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
412 63122370002 นางสาวพีรยา นาสิงห์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
413 63122370003 นางสาววิมลสิริ ศรีรักษา โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
414 63122370004 นางสาวยุพเรศ พ่วงพงษ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
415 63122420001 นายคชา ทองเชื้อ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
416 63122420002 นายเกริกชัย จูเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
417 63122420003 นายวรพัทธ์ นิธิรุจภิรมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
418 63122420004 นายชลสิทธิ์ เปี่ยมไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
419 63122420005 นายธนกฤต ชัยช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
420 63122420006 นายชลสิทธิ์ ไวยภาคา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
421 63122420007 นายวรรณวัฒน์ ชูวงค์วุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
422 63122630001 นางสาวฐาปนี ศรีอาจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
423 63122380001 นางสาวฐิติมา จักตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
424 63122380002 นางสาวรวิภา เกษสังข์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
425 63122380003 นางสาวกชกร เริงรมย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
426 63122380004 นางสาวจินดามณี คนไว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
427 63122380005 นางสาวศิรินันท์ หาญโกรธา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
428 63122380006 นางสาวกัญญารัตน์ ทองบุญมา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
429 63122380007 นางสาววรัญญา กัลยายุติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
430 63124780001 นางสาวญาดา สอนประดิษฐ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
431 63124780002 นางสาวศิริรัตน์ คำเนียม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
432 63124780003 นางสาวมารศรี ผลมะม่วง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
433 63124780004 นางสาววรรณวิศา ผลมะม่วง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
434 63124780005 นายศุภวิชญ์ ไปเเดน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
435 63124780006 นางสาวสมัชญา กองสุจิตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
436 63124780007 นางสาวลิตา เขียวหนู สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
437 63124780008 นางสาวศศิภา รุ้งรุ่งเรือง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
438 63124780009 นางสาวทัศสุวรรณ สว่างศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
439 63124780010 นางสาวฉัตรธิดา พัฒนา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
440 63124780011 นางสาวภณิดา ขุนฤทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
441 63124780012 นางสาววิกานดา มะโนแสน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
442 63124780013 นางสาววรัฐภรณ์ พอขุนทด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
443 63124780014 นางสาวประวีณา กองก่ำ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
444 63124780015 นางสาวตวงรัตน์ จันทร์ทิพย์มณี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
445 63124780016 นางสาวบัณฑิตา ทินสมุทร สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
446 63124780017 นางสาวชาลิสา ธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
447 63124780018 นางสาวปัทมพร ทองพานิช สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์