ประกาศจากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 ประกาศนักศึกษาเริ่มจองรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2559 - 25 ธ.ค. 2559 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) งานหลักสูตร อ่าน
2 ประกาศนักศึกษาเริ่มจองรายวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 ปกติ งานหลักสูตร อ่าน
3 นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/59 ให้ติดต่อ สสว. งานทะเบียนเรียน อ่าน
4 ประกาศขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอนของภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1. คลิก รายการจองรายวิชา โปรแกรมจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตามแผนการเรียน
2. เลือกรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน โดยคลิกที่ข่องสี่เหลี่ยม หน้ารายวิชา
3. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม บันทึกการจองรายวิชา (สามารถบันทึกได้ครั้งเดียวเท่านั้น) 
4. คลิก ที่ปุ่มพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน (ปุ่มพิมพ์จะทำงานเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว)
5. นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
6. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว