ประกาศจากทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 ประกาศขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอนของภาคปกติ งานประมวลผลการเรียน อ่าน
2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจองออนไลน์ งานทะเบียนเรียน อ่าน
3 ประกาศ แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ งานหลักสูตร อ่าน
4 นักศึกษาภาคพิเศษ ที่จองรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/56 ให้ปริ้นแล้วนำไปชำระเงิน งานทะเบียนเรียน อ่าน
5 กำหนดการจองรายวิชาออนไลน์ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/56 งานทะเบียนเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1. คลิก รายการจองรายวิชา โปรแกรมจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตามแผนการเรียน
2. เลือกรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน โดยคลิกที่ข่องสี่เหลี่ยม หน้ารายวิชา
3. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม บันทึกการจองรายวิชา (สามารถบันทึกได้ครั้งเดียวเท่านั้น) 
4. คลิก ที่ปุ่มพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน
5. นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
6. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
   
    นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบจองได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง
    ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง1 http://reg1.vru.ac.th
    ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง2 http://reg2.vru.ac.th
    ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง3 http://reg3.vru.ac.th
    ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง4 http://reg4.vru.ac.th