Select Language
 
     
 
 
     
   
   
   
   
 
     
รหัสนักศึกษา :  
     
รหัสผ่าน :  
     
 
     
   
* รหัสผ่านใช้ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก พิมพ์ติดต่อกัน ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย -
ถ้าใช้รหัสบัตรประชาชนแล้วยังเข้าไม่ได้ให้ ใช้รหัสผ่านเป็น 1234
นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบจองได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง
 
 
ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง1 http://reg1.vru.ac.th
ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง2 http://reg2.vru.ac.th
ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง3 http://reg3.vru.ac.th
ดูเกรด/จองรายวิชา ช่อง4 http://reg4.vru.ac.th