Select Language
 
     
   
     
           
รหัสนักศึกษา :   Label ชื่อ - สกุล :   Label
สถานะนักศึกษา :   Label สถานะอนุมัติจบการศึกษา :   Label
วันที่สำเร็จการศึกษา :   Label อาจารย์ที่ปรึกษา   Label
 

รหัสนักศึกษา 11 หลัก

ค้นหาจากรหัสสมัคร
 รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลสาขาคณะEmail
1 66121880001 นางสาวช่อผกา ห้วยแก้ว การประถมศึกษา ครุศาสตร์
2 66121880002 นางสาวนภาพร เหมือนแจ่ม การประถมศึกษา ครุศาสตร์
3 66121860001 นางสาวมณฑิรา พิมพ์บูลย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
4 66121860002 นางสาวจันทร์จิรา สลับเพชร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
5 66121860003 นางสาวภัทรมน ไพพอน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
6 66121860004 นางสาวจิรัชญา ชมภักดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
7 66121860005 นางสาววาสนา เจริญจิต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
8 66121860006 นางสาวสุธาวัลย์ ประชุมจิตร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
9 66121860007 นางสาวสุภัทรา จั่นบำรุง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
10 66121860008 นางสาวอรัญญา ประดับญาติ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
11 66121840001 นางสาวจิราภรณ์ เขมะวังโส คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
12 66121840002 นางสาวสิริกร ปานเผือก คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
13 66121840003 นางสาวณัฐพร ศิลปชัย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
14 66121840004 นางสาวอารียา ทองศรี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
15 66121840005 นางสาวนิชาภัทร รอดอินทร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
16 66121840006 นายจีรวัฒน์ ทาเอื้อ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
17 66121840007 นางสาวมุกมณี วันดี คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
18 66121840008 นางสาวนันท์นภัส ฉงสกุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
19 66121840009 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชนะกุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
20 66121840010 นางสาวยอดขวัญ ภูคำ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
21 66121840011 นางสาวสุภาพร มะปะโม คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
22 66121840012 นางสาวศิริญาพร งึดสันเทียะ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
23 66121840013 นางสาวสุพรรษา เรืองสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
24 66121840014 นางสาวพรรณพฤกษา อินทรตุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
25 66121840015 นางสาวทัศนีย์ น้อยเหนื่อย คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
26 66121300001 นางสาวปวีณา ทัดไทย ภาษาจีน ครุศาสตร์
27 66121300002 นางสาวนันทวัน จันทศร ภาษาจีน ครุศาสตร์
28 66121300003 นางสาวอรปรียา ภาระศรี ภาษาจีน ครุศาสตร์
29 66121300004 นางสาวเสาวนีย์ หนูช่วย ภาษาจีน ครุศาสตร์
30 66121300005 นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรมะณี ภาษาจีน ครุศาสตร์
31 66121300006 นางสาวอารียา อิ่มอารี ภาษาจีน ครุศาสตร์
32 66121010001 นางสาวสุพิชญา เนาว์โพธิ์ทอง ภาษาไทย ครุศาสตร์
33 66121010002 นางสาวภาสินี สืบจากคล้าย ภาษาไทย ครุศาสตร์
34 66121010003 นางสาวรักษ์สุพักตร์ ทองหิน ภาษาไทย ครุศาสตร์
35 66121010004 นางสาววนัสนันท์ อิ่มเขียว ภาษาไทย ครุศาสตร์
36 66121010005 นางสาววรรณรัตน์ ตั้งพงษ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
37 66121010006 นางสาวอุไรวรรณ ใยโพธิ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
38 66121010007 นางสาวสุวพัชร ศรีกอง ภาษาไทย ครุศาสตร์
39 66121010008 นางสาวนิตยา หนูเทพ ภาษาไทย ครุศาสตร์
40 66121010009 นางสาวประกายดาว ตันแก้ว ภาษาไทย ครุศาสตร์
41 66121010010 นางสาวไปรยา หล้ากวนวัน ภาษาไทย ครุศาสตร์
42 66121010011 นายศรีปราชญ์ จอมพรมราช ภาษาไทย ครุศาสตร์
43 66121020001 นายสุรงฐวัชร์ ศิริรักษ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
44 66121020002 นางสาวกนิษฐ์นันท์ เคนหล้า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
45 66121020003 นางสาวภัทรรินทร์ รียาวงศ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
46 66121020004 นางสาวธัญพิมล สุรวิทย์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
47 66121020005 นางสาวฐานิสา แซ่เลี่ยว ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
48 66121020006 นางสาวอารยา โชติกพันธ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
49 66121020007 นายชวัลวิทย์ ระว้า ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
50 66121810001 นายอัครพล ทองคำสาร ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครุศาสตร์
51 66121470001 นางสาวชลธิชา ทองจันทร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
52 66121470002 นางสาวปิยะดา สงเลิศ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
53 66121470003 นางสาวชลธิชา เบขุนทด วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
54 66121470004 นางสาวนภัสกร สีสุข วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
55 66125090001 นายจิตติพัฒน์ พันธ์พรหม เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56 66125090002 นายสรศักดิ์ น้อยนาดี เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57 66125090003 นางสาวกฤติมา ชมจุ้ย เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 66125120001 นายอภิวัฒน์ ผดาวัลย์ วิศวกรรมการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59 66122930001 นายจารุวิทย์ ศิริวงษ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 66123530001 นางสาวชาลิณี ใจซื่อ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61 66123530002 นางสาวอภิญญา เชิดกลาง จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62 66123530003 นางสาวบัณฑิตา เวสกิจ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 66123530004 นางสาวแพรวา ชารีรักษ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 66123530005 นางสาววรัตยา ปานอำพันธ์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65 66123530006 นางสาววรรณวิสา คงเจริญโภช จิตวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66 66120100001 นางสาวจันทรกานต์ วิทยะอำพล ทัศนศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67 66123580001 นางสาวชื่นนภา ชอบทองหลาง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68 66123580002 นางสาววิจิตรา นาคพันธ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69 66123720001 นางสาวศิริกัญญา อิ่มเกียรติ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 66123330001 นางสาวจารุวรรณ โชติปิยภัคโภคิน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71 66123330002 นางสาวณัฐณิชา เชี่ยวชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72 66123330003 นางสาวปานณรินทร์ อยู่นาน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73 66123330004 นางสาวปิยะมาศ พันธุ์ยฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74 66121180001 นางสาวนิกัลยา มากบุญ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75 66121180002 นางสาววลัยกัญญา ทิวาภรณ์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76 66121180003 นายทัศน์พล ก้องพนาไพรสณฑ์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77 66121180004 นางสาวบัณฑิตา เริงสำราญ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
78 66121180005 นายธนบดี เเพ่งมณี รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 66121180006 นางสาวปวันรัตน์ เวียงอินทร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80 66121180007 นางสาวปณิดา คำมิ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81 66121180008 นายชานุกร สว่างหล้า รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82 66123730001 นางสาวจิราภา กอมกิ่ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83 66123730002 นางสาวธนัญชนก คำอ่อน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84 66123180001 นางสาววรวรรณ นวลแหยม การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
85 66123180002 นางสาวสุพิชญา พิมพา การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
86 66123180003 นางสาวกานต์ชนก ทาแกง การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ
87 66123470001 นางสาวชลดา พรมเดื่อ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
88 66123470002 นางสาววิราวรรณ ทัดทาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
89 66123470003 นางสาวกิ่งกานต์ อู๋ทอง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
90 66123470004 นายศุภณัฐ ปึกขาว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
91 66123470005 นางสาวพลอยชมพู เกตุประทุม การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาการจัดการ
92 66123680001 นายพิศุทธิ์ คำยัง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
93 66123680002 นางสาวกฤษณา รอบุญ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
94 66123680003 นางสาวสุวพิชชา มากมา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
95 66123680004 นายณัฐวุฒิ หาริชัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
96 66123680005 นางสาวณัฏฐณิชา แสงม่วง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
97 66123600001 นางสาวณัฐลิณีย์ หนูภูมี การบัญชี วิทยาการจัดการ
98 66123690001 นายทรงฤทธิ์ ขำทรง การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย วิทยาการจัดการ
99 66123690002 นายธนกฤต ใจรัก การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย วิทยาการจัดการ
100 66123710001 นางสาวณัฐณิชา ขนอม ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ
101 66123660001 นางสาวสุนิษา มิตรสงเคราะห์ ธุรกิจดิจิทัล วิทยาการจัดการ
102 66122600001 นางสาวกนกพร อึ้งทองเจริญกิจ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103 66122470001 นางสาวฐิติรัตน์ ยอดยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 66122470002 นางสาวเปมิกา ทิมเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105 66122470003 นางสาวศุภรัตน์ บุญทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106 66122470004 นายธราเทพ สุริยศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107 66122370001 นางสาวเพชรลัดดา สกุลจันทร์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 66122370002 นางสาวนารา ปักษาศร โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 66122380001 นายกิตตินันท์ สุขเกษ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 66122380002 นางสาวนพวรรณ โตแก้ว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 66124790001 นางสาวศุจินันท์ ชาวบล การจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์
112 66124780001 นางสาวปนัดดา สุขสมัคร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
113 66124780002 นางสาวณัฐธิดา อินเเสน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
114 66124780003 นางสาวชลธิกานตร์ กุลรอด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
115 66124780004 นายนิรุจ ศรีหมากสุก สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
116 66124780005 นางสาวบัณฑิตา มูนิคม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
117 66124780006 นางสาวนิศราพร ก๋าเต็ม สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
118 66124780007 นางสาวจุธามุณี เดชสุภา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
119 66124780008 นายนัฐวัธ แจ้งสว่างศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
120 66124780009 นางสาวสุภาวี สีสด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
121 66124780010 นางสาวธนัชชา เจริญศรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
122 66124780011 นางสาวชญานิน สาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
123 66124780012 นางสาวสุภัสสร คนสันทัด สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
124 66124830001 นางสาวกนกพร ร้อยแก้ว สุขภาพและความงาม สาธารณสุขศาสตร์